گروه تئاتر جوان

۱۷.۰۱.۱۳۹۵ - پیام سرپرست گروه تئاتر جوان در سال 1395

                             
به نام هو ... 
ای نو بهار خنـــدان از لامکان رسیـــــدی
چیزی به یار مانی از یـــار ما چه دیـــدی
خندان و تازه رویی سر سبز و مشک بویی
همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریــدی
باز عالم Ùˆ آدم Ùˆ پوسیده گان خزان Ùˆ زمستان خندان Ùˆ Ø´ØªØ§Ø¨Ø§Ù† به استقبال بهار میروند ØªØ§ اندوه زمستان را به فراموشی سپارند Ùˆ کابوس غم را در زیر خاک مدفون سازند Ùˆ آنگه سر مست Ùˆ با وجد Ùˆ نشاط Ùˆ با رقص Ùˆ پایکوبی با ترنم این سرود Ø·Ø±Ø¨ انگیز نو روز Ùˆ جشن شگوفه ها را بر گذار Ù…ÛŒ نمایند . . .


باغ های خندان به بشارت عید بهار و خوشحالی جوانه زدن شاخه های پر نقش و نگار فاخته ها و کبک دری و عتدلیان را به نغمه سرایی می طلبد و پروانه ها را به پذیرایی عطر شگوفه ها دعوت می نماید و غزلان دلفرین را که عشاق سرگردان به یاد چشم مست معشوقه بی وفا و دل آزار خودشان بیابان در بیابان می پرستند فرا میخواند تا سختی های زمستان را به فراموشی بسپارند و عید رابا دیدار دو باره با فصل باران تجلیل کنند و با شنیدن این سرود دلنشین همراز و هم صحبت با آنهای گردند که دل به عشق زنده دارند.
ضمن تبریک سال نو به همه شما همراهان باید خلاصه بگویم Ùˆ گزافه نگویم Ú©Ù‡ سال 94 نیز گذشت Ùˆ سالی بر همه ما افزون شد Ú©Ù‡ امیدوارم برداشت خوبی کرده باشیم. اگر نه Ú©Ù‡ هنوز دیر نشده Ùˆ ما Ù…ÛŒ توانیم در تغییری دیگر به چیزهای بهتر Ùˆ برازنده تری دست یابیم. پس امید دارم در سال 95 دیگر حرفی نزنیم فقط برنامه بریزیم Ùˆ عمل کنیم همین Ùˆ بس ...  

نویسنده : http://teatremeybod.ir
لینک مستقیم این مطلب : http://teatremeybod.ir/index.php?name=news&op=view&id=440